f
s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt

Adatvédelmi szabályzat

Hatályos: 2019. október 1-től visszavonásig
Ön, mint a szolgáltatást igénybe vevő, a Megbízó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Megbízónak a számára átadott személyes adatait kezelje.

A Megbízott kijelenti, hogy az adatbázisban nyilvántartott adatok kezelésének célja az FAC Travel Agency által elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

A Megbízott a Megbízó által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak a törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak a Megbízó kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A Megbízó személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Megbízott törli.

A Megbízó adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Megbízott szolgáltatásinak igénybevételével a Megbízó hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához. A Megbízott a Megbízó személyes adatait, dokumentumait a szolgáltatás megvalósulásától számítotton 5 évig tárolja.

A Megbízó bármikor kérelmezheti a Megbízottnál:
tájékoztatást személyes adatai kezeléséről
személyes adatainak helyesbítését
személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Megbízó kérelmére a Megbízott tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Megbízott köteles tájékoztatási a kérelem benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, a Megbízó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Megbízó a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Megbízotthoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 100 GBP tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Megbízott jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Megbízott írásban közli a Megbízóval, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény  alapján került sor. 

Ha a Megbízott által kezelt személyes adat a a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Megbízott rendelkezésére áll, a személyes adatot a Megbízott helyesbíti.
A személyes adatot a Megbízott törli, ha
személyes adat kezelése jogellenes
a személyes adat törlését az Ügyfél kéri
a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki.
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt vagy illetékes Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Megbízott zárolja a személyes adatot, ha a Megbízó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Megbízó jogos érdekeit. Az igy zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Megbízott megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Megbízott vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Megbízót, továbbá mindazokat értesíti a Megbízó, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottak, Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Megbízott az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesiti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a megbízó Bírósághoz vagy a illetékes Hatósághoz fordulhat.

A Megbízott birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi.

A Megbízó által megadott adatokért a Megbízott felelősséget nem vállal. Amennyiben a Megbízott tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Megbízottnak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez a Megbízó harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen kárt okozott, a Megbízott jogosult kártérítés érvényesítésére.
A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében Megbízott megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

A Megbízott kijelenti továbbá, hogy az adatkezelés mindenkor megfelel a törvény vonatkozó rendelkezéseinek és a Megbízott Adatkezelési Szabályzatának.
Applied Evolutions Ltd

You don't have permission to register